Werkwijze

Stap voor stap

Om samen tot het beste resultaat te komen, willen we u graag persoonlijk leren kennen, zodat we uw wensen zo goed mogelijk kunnen vertalen naar een ontwerp op maat. Hieronder geven we de logische stappen weer.

01. ORIËNTEREND GESPREK

In een eerste gesprek vertellen wij u graag wie we zijn en wat we doen. Aan de hand van een presentatie van gerealiseerde woningen en relevante bouwtechniek schetsen we een beeld van de mogelijkheden. Ook concrete zaken zoals bijvoorbeeld bouwkosten komen aan de orde. We nemen de tijd om het stappenplan door te spreken, waarin duidelijk wordt hoe het proces van ontwerp tot en met realisatie kan verlopen.

02. PROGRAMMA VAN EISEN

Met de aspirant opdrachtgever wordt een programma van eisen opgesteld. Onderstaande onderdelen komen aan de orde:

  • Aantal vertrekken met globale afmetingen.
  • Situering van de vertrekken (bijv. voor- of achterkant, boven of beneden)
  • Bouwstijl
  • Situering van het huis op de bouwkavel
  • Bouwbudget

Dit is tevens het moment dat het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan wordt besproken zoals dat voor uw gemeente van toepassing is. Het bestemmingsplan bepaalt de mogelijke maximale afmetingen van de bebouwing, de goothoogte en bouwhoogte. In het beeldkwaliteitsplan zijn o.a. regels opgesteld waaraan het gebouw architectonisch moet voldoen. Voorwaarden zijn opgesteld m.b.t. hoofdvorm van de bebouwing, materiaalkeuzes en kleurenpalet. De welstand zal het uiteindelijke ontwerp toetsen aan het beeldkwaliteitsplan.

03. OPDRACHTVERSTREKKING

Middels een programma van eisen zijn de randvoorwaarden voor het totale bouwproces inzichtelijk gemaakt. Op basis van deze informatie verstrekt Z-Wonen een offerte voor het architectenhonorarium. Na akkoord offerte honorarium start Z-Wonen met het voorlopig ontwerp.

04. VOORLOPIG ONTWERP

Door Z-wonen wordt een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Dit ontwerp bestaat uit plattegronden, gevels en een situatietekening. Het ontwerpwerk komt bij Z-wonen nog letterlijk van de tekentafel. De tekenplank, potlood, gum en schetspapier zijn onmisbare hulpmiddelen bij het ontwerpproces. Hierdoor wordt de creatieve geest niet beperkt door de ‘starre’ computer en het dynamisch gevecht met het programma van eisen niet verstoord. Op basis van dit voorlopig ontwerp wordt een richtprijs van de bouwkosten opgegeven.

05. DEFINITIEF ONTWERP

Na akkoord van het voorlopig ontwerp door de opdrachtgever wordt het plan voorgelegd aan de gemeente voor toetsing bestemmingsplan en welstand. De eventuele op- en aanmerkingen van de gemeente worden na overleg met de opdrachtgever verwerkt in een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp omvat computertekeningen van gemaatvoerde plattegronden, gevels, doorsnedes en een situatietekening. Ook is hierin informatie opgenomen over de materiaaltoepassing en het kleurenpalet.

06. BOUWVOORBEREIDING

Op basis van het definitieve ontwerp wordt een constructeur ingeschakeld voor de beton-, hout- en staalconstructies. Om te bepalen wat het draagvermogen van de grond is, zorgt Z-wonen ervoor dat er sonderingen gemaakt worden. Op basis hiervan wordt door de constructeur bepaald welke funderingsconstructie toegepast moet worden. Het definitieve ontwerp wordt door Z-Wonen omgezet naar technische tekeningen. We noemen dit ook wel de ‘bestektekeningen’. Bouwfysische berekeningen (zoals BENG(energieprestatie), daglichttoetreding, ventilatie, toetsing verblijfsruimten, etc.) worden gemaakt. Daarna wordt een omgevingsvergunningaanvraag bij de betreffende gemeente ingediend.

07. TECHNISCHE OMSCHRIJVING (BESTEK)

De materiaalkeuze en de installatiewerkzaamheden worden doorgesproken. Een bestek (technische omschrijving met voorwaarden) wordt gemaakt.

08. AANNEMERSKEUZE

Besproken wordt welke mogelijkheden er zijn om tot een aannemerskeuze te komen. Een mogelijkheid is om bijvoorbeeld één aannemer te selecteren voor een prijsopgave. Meerdere aannemers kunnen worden uitgenodigd voor een aanbesteding.

09. WERKTEKENINGEN

Alle informatie die is vastgelegd in het bestek en de bestektekeningen worden op schaal 1:50 verwerkt in zogenaamde werktekeningen. Het keukenplan en de sanitaire ruimten worden hierop aangegeven. (belangrijke informatie m.b.t. het installatiewerk).

10. BOUWPROCES

Tijdens het bouwproces kan Z-Wonen bouwtoezicht houden. Dit kan zijn incidenteel bouwtoezicht of uitgebreid bouwtoezicht.